Rezoliucija dėl Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono kultūrinio savitumo išsaugojimo

Vygaudo Juozaičio nuotraukoje – Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro folkloro ansamblių „Alka“, „Alkiukai“, „Kuršių ainiai“, „Kuršiukai“ koncerto akimirka

2023 m. lapkričio 24 dieną Etninės kultūros globos tarybos ir Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos iniciatyva Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko Klaipėdos krašto atmintiniems metams pažymėti skirta konferencija „Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono kultūrinis savitumas“. Konferencijoje priimta rezoliucija, kurios tikslas – paskatinti regiono savivaldos, mokslo, švietimo, kultūros institucijas bei bendruomenes imtis iniciatyvos dėl etnografinio Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros išsaugojimo bei jos išteklių panaudojimo.

Rezoliucijoje akcentuojama, kad etnografinio Mažosios Lietuvos regiono etninė kultūra pasižymi itin savitais bruožais, tačiau šis regionas XX a. istorijos verpetuose prarado didžiąją dalį savo vietos gyventojų ir buvo ignoruojamas per visą sovietinį laikotarpį, todėl daugelis savitų etnografinio Mažosios Lietuvos regiono papročių ir etnokultūrinių vertybių sunyko arba liko puoselėjami tik pavienių krašto gyventojų.

Siekiant užtikrinti nuoseklią pagalbą krašto etinės kultūros išsaugojimui be plėtrai, rezoliucijoje regiono savivaldybės raginamos priimti regioninį susitarimą dėl krašto etninės kultūros globos ir imtis lyderystės. Jos kviečiamos pasirūpinti etninės kultūros plėtros įtraukimu į savivaldybių strateginius planus, tinkamu etninės kultūros puoselėjimo veiklų finansavimu, sąlygų krašto etninės kultūros pažinimui sudarymu regiono švietimo ir kultūros įstaigose, premijos už Mažosios Lietuvos etninės kultūros puoselėjimą įsteigimu.

Mažosios Lietuvos regione veikiančios mokslo įstaigos kviečiamos skirti išskirtinį dėmesį etnografinio Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros ir istorijos tyrimams. Regiono ugdymo įstaigos, saugomų teritorijų direkcijos, bendruomenės prašomos nuosekliai rūpintis krašto etninės kultūros išsaugojimu savo veiklos srityse ir bendradarbiaujant tarpusavyje.

Taip pat kreipiamasi į Lietuvos kultūros tarybą prašant remti kultūros, švietimo ir mokslo institucijų įgyvendinamas veiklas, skirtas etnografinio Mažosios Lietuvos regiono nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimui ir populiarinimui.
Etninės kultūros globos tarybos informacija

KONFERENCIJOS „ETNOGRAFINIO MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONO KULTŪRINIS SAVITUMAS“ REZOLIUCIJA
2023 m. lapkričio 24 d., Vilnius

Konferencijos, skirtos atmintiniems Klaipėdos krašto metams paminėti, dalyviai, atkreipdami dėmesį į svarbų etnografinio Mažosios Lietuvos regiono vaidmenį lietuviškos raštijos, mokslo ir švietimo sklaidos srityse visos Lietuvos kultūros istorijoje;

 • konstatuodami, kad šis regionas XX a. prarado didžiąją dali vietos gyventojų ir buvo ignoruojamas per visą sovietinį laikotarpį;
 • pabrėždami, kad dėl šios priežasties daugelis savitų etnografinio Mažosios Lietuvos regiono papročių ir etnokultūrinių vertybių sunyko arba liko puoselėjami tik pavienių krašto gyventojų;
 • įvertindami, kad ir šiandieninėje Lietuvoje etnografinis Mažosios Lietuvos regionas visuomenei per mažai žinomas;
 • išreikšdami susirūpinimą dėl nepakankamų sąlygų pažinti šio etnografinio regiono savitumą švietimo ir sklaidos srityse;
 • skatindami šalies ir šiam regionui priskirtinų savivaldybių valdžios institucijas priimti strateginius sprendimus siekiant užtikrinti svarią ir pastovią pagalbą etnografinio Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros plėtrai, ragina ir prašo etnografinio Mažosios Lietuvos regiono savivaldybes imtis lyderystės ir inicijuoti regioninį susitarimą dėl šių tikslų:
 • stiprinti etnografinio Mažosios Lietuvos regiono savitumo pažinimą regiono bendrojo ugdymo mokyklose užtikrinant Etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinimą, įvedant etninės kultūros mokomą dalyką pradinėse klasėse;
 • įtvirtinti švietimo ir kultūros įstaigų tinklaveiką ir bendradarbiavimą etninės kultūros klausimais;
 • laiduoti kryptingą, kompleksišką ir nuoseklią etnografinio Mažosios Lietuvos regiono kultūros plėtrą, patvirtinant šio regiono savivaldybėse Etninės kultūros plėtros programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus, skiriant tam finansavimą;
 • inicijuoti premijos už nuopelnus puoselėjant etnografinio Mažosios Lietuvos regiono etninę kultūrą įsteigimą, skiriant ją už pasiekimus vietos bendruomenėms, NVO, kultūros, švietimo, mokslo, jaunimo organizacijos, turizmo, gamtosaugos ir kitoms institucijoms.

Kreipiamės į kitas institucijas ir organizacijas:

 • prašome etnografinio Mažosios Lietuvos regiono mokslo įstaigas skirti išskirtinį dėmesį etnografinio Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros ir istorijos reikminiams tyrimams;
 • raginame etnografinio Mažosios Lietuvos regiono ugdymo įstaigas nuosekliai ugdyti jaunąją kartą, suprantančią, žinančią savo etnografinio regiono istoriją, tęsiančią jo tradicijas;
 • prašome Lietuvos kultūros tarybą remti kultūros, švietimo ir mokslo institucijų įgyvendinamas veiklas, skirtas etnografinio Mažosios Lietuvos regiono nematerialaus kultūros paveldo vertybėms saugoti ir populiarinti;
 • kviečiame etnografinio Mažosios Lietuvos regiono saugomų teritorijų direkcijas įgyvendinti realias priemones, kurios skatintų saugoti būdingą Mažosios Lietuvos kraštovaizdį, tradicinę gyvenseną bei nematerialų paveldą;
 • raginame regiono turizmo, kultūros, mokslo institucijas konstruktyviai bendradarbiauti siekiant etninės kultūros reiškinių, renginių, leidybos sklaidos;
 • prašome ir kviečiame etnografinio Mažosios Lietuvos regiono vietos bendruomenes būti aktyvias siekiant pažinti vietos istoriją, saugoti ir populiarinti etninę kultūrą, taip pat skatiname bendradarbiauti su regiono institucijomis, kuriose sutelktas etninės kultūros specialistų potencialas.

Etninės kultūros globos taryba, atstovaujama pirmininkes Dalios Urbanavičienes
Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos taryba, atuogaujama pirmininkės Astos Grušelionienės

Be the first to comment on "Rezoliucija dėl Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono kultūrinio savitumo išsaugojimo"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*