Ką veikia Lietuvoj Tomas Manas

Garsiausia vila Pabaltėj. Manas kuria naują romaną ir naują tikybą. Kuo išgarsėjo Nida

Iš serijos „Nauja – gerai užmiršta sena“.

Vilnietis Matas Velička nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje prieš keletą metų netikėtai rado tarpukariu ėjusį žurnalą „Bangos“. Būdamas aistringas vandens turizmo mėgėjas labai greitai nusivylė, nes jame kalba ėjo apie fizikines radijo bangas. Jau ketinęs užversti šį leidinį netikėtai jame rado straipsnelį apie Tomą Maną. Jį parašė šio žurnalo korespondentas, vėliau žinomas rašytojas Augustinas Gricius. Šiame nedideliame rašinėlyje, parašytu A.Griciui būdingu „gyvu“ žodžiu galima šiek tiek pajusti šio krašto atmosferą ir nuotaikas, bei papildyti žinias apie garsųjį vokiečių rašytoją. Nekeisdami to meto stiliaus ir siūlome susipažinti su juo šiuo rašinėliu. Jis parašytas 1932 metais.

Tomas Manas 1937 metais.

Tomas Manas 1937 metais.

Redakcijos įsakytas vykstu į lietuvišką Sacharą – į Nidą. Bet šį kartą man ne tiek rūpi briedžiai ir sustingusios kopos, kiek garsus Nidos vasarotojas – Tomas Manas.

Kelionė ilga. Iš Kauno į Klaipėdą važiuoji visą naktį. Kaimynas amerikietis skundžiasi, kad ,,visi kontrai susišpoilino“. Mūsiškai tariant, sugedo visi kraštai. Ak, toji krizė!… Gal garsusis vokiečių rašytojas pasakys, kada ji pasibaigs ir kuo būdu…

Klaipėdoj nemalonus siurprizas. Motorinis laivas ,,Kurisches Haff“, kuriuo reikia važiuoti į Nidą, išplaukė, nelaukdamas traukinio iš Kauno.

– Mums labiau rūpi prisitaikyti prie Karaliaučiaus traukinių, – aiškina man prieplaukoj.

Tenka tuo tarpu – važiuoti į Juodkrantę. Vokietis šoferis nuveža į kažkokį seną laivą su vokišku parašu ir visai nesako, kad tuoj išeis į Nidą kitas laivas – Kauno ,,Rekordas“.

Ką darysi! Lietuvoj vokiečiai boikotuoja lietuvius. Dar ryškesnį pavyzdį patyriau Juodkrantėj, kur viešbuty ,,Kurischer Hof“ atsisakė kalbėti lietuviškai, nes ,,tos kalbos niekas nemokąs“. Bet žmonės visi čia kalba lietuviškai, skundžiasi savo vadovais iš visokių ,,Volkspartei“. O per rinkimus balsuoja už juos, nes ,,Volkspartei“ ar ,,Landwirtschaftspartei“ tai yra ,,ponai“. O už ponus reikia balsuoti…

Iš Juodkrantės į Nidą mane nuveža garlaivis ,,Kranz“ iš Karaliaučiaus. Kapitono padėjėjas aiškina man, kodėl reikia balsuoti už Hitlerį.

Pagaliau esu Nidoj. Iš tolo matau garsiausią vilą Pabaltėj: čia gyvena Tomas Manas, Nobelio laureatas, vienas žymiausių literatų pasauly.

Po visokių sunkių pastangų patenku pas Maną. Ponia Manienė vaišina kava. Šeimininkas pila likerį. Esu svečiuose pas žmogų, kurį žino visas kultūringas pasaulis.

Tomas Manas pasakoja apie savo darbus ir planus. Bebaigiąs rašyti romaną bibliška tema, žadąs važiuoti į Ameriką kitais metais. Į Kauną nevyksiąs: kad ir norįs, bet laiko trūkstą.

Rūpinąsis tikybos reforma.

Nidą pasirinkęs vasarojimui dėl nepaprastos ramybės ir grožio. Domisi Lietuva, bet negalįs su ja susipažinti arčiau: nesą tuo klausimu literatūros vokiečių kalba, nesą vokiškai išverstų lietuviškų raštų.

Gyvai susidomėjęs, išklauso kelis mano žodžius apie lietuvių literatūrą. Apie Lietuvos dainiaus, Maironio, mirtį, įvykusią Manui viešint Lietuvoj, garsusis rašytojas nieko negirdėjo.

– O kokia dabar pas jus santvarka? Voldemaro jau nebėra?

Manas netiki Hitlerio galutiniu laimėjimu. Simpatizuojąs kairiesiems, bet griežtai smerkia komunistus. Nevažiavęs į Rusiją, nes bijąs, kad jo neapgautų inscenizuota gerove.

Tomas Manas porą sykių buvo nuvykęs į ,,Elchrevier“. Tai briedžių rajonas, kur vaikščioja keliasdešimt išnykstančios keturkojų padermės palikuonių. Juos matydamas, svajoji apie Lietuvos senovę. Į ,,revierą“ veža kuršiai, kurie savotiškai ištaria žodžius, panašiai į latvių kalbą.

,,Vieno reiz redzėjom šloj vietoj devyn štuk“, aiškino man toks kuršis. Ir po kelių minučių toj ,,reviero“, ar, kitaip tariant, nuovados, vietoj pasirodė visas pulkas – septyni gražūs briedžiai su seniu, devyniais ragais ,,bulium“ (kaip sako kuršiai) priešaky. Tai buvo, matyti, briedžių nuovados viršininkas.

Briedžiai Mannui labai patinka. Dar labiau mėgsta juos jo duktė ir sūnus, nepaprastai judrus, gražus berniukas, su kuriuo susipažinau net anksčiau, nekaip su tėvu.

Manas pasiliks Lietuvoj ligi rugsėjo mėnesio vidurio. Norėjo rašyti laišką d-rui Zauniui (tuometiniam Lietuvos Užsienio reikalų ministras – red.pastaba), kad leistų laikyti radijo aparatą. Taip jam patarė kažkoks juokdarys iš pašto įstaigos…

 

Be the first to comment on "Ką veikia Lietuvoj Tomas Manas"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*