Savivaldybei priminė laikytis Konstitucijos

Rugsėjo 27 dieną Seimo kontrolierius Augustinas Normantas priėmė sprendimą Nr. 4D-2016/2-762, kuriuo pripažino, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija pažeidė piliečio, įvardindama sprendime jį tiesiog Pareiškėju, teises į tinkamą viešąjį administravimą. Įsigilinus į šį sprendimą aiškėja, kad minėtas Pareiškėjas, įrodydamas savo teisėtumą ir savo teises, gynė ir nemažos dalies Šilutės rajono gyventojų teises. O ar jam tai pavyko – netrukus pamatysime, nes Kontrolierius A.Normantas ne įvardino tai kaip netinkamai vykdomus teisės aktus bei prašė paaiškinti apie galimybę vykdyti priimtus įsipareigojimus.

Skundo esmė

Pareiškėjas (minėtas asmuo kol kas prašė nebūti įvardijamas) parašė skundą minėtai institucijai dėl savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su apmokėjimu už atliekų surinkimą. Skunde jis nurodė, kad pagal Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T1-170 patvirtintą Šilutės rajono savivaldybės komunalinių atliekų 2015–2020 metų tvarkymo planą, už turto objektus, kurių eksploatacijai suformuoti žemės sklypai ir yra galimybė pastatyti konteinerius, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą administratoriui pateikus prašymus bei reikalingus dokumentus, galima mokėti pagal faktinį atliekų kiekį.

Minėtas asmuo šių metų sausio 24 dieną raštu kreipėsi į Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus vedėją Remigijų Rimkų dėl leidimo realizuoti Savivaldybės tarybos suteiktą teisę už atliekų surinkimą ir tvarkymą atsiskaityti pagal faktinį jų kiekį. Tačiau vasario 12 dieną Pareiškėjas buvo informuotas, kad mokestis už atliekas bus skaičiuojamas pagal gyvenamųjų patalpų plotą.

Pareiškėjas paprašė Seimo kontrolieriaus ištirti, ar Savivaldybės administracijos darbuotojų atsakymas neprieštarauja Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimo Nr. T1-170 nuostatoms. Tai yra, ar neužkerta teisės, kaip priimta jame, atsiskaityti už atliekas pagal realiai jų sukauptą kiekį.

Tyrimas

Seimo kontrolierius aiškinosi Pareiškėjo prašymo pagrįstumą. O taip pat susipažino Savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Šepučio 2016-02-12 atsakymu Pareiškėjui, kuriame plačiai aiškinama dėl priimtų Savivaldybės tarybos norminių aktų. Pabaigoje parašyta, kad „pagal Jūsų prašymą nuo 2016-03-01 Deklaracija bus laikoma negaliojančia ir mokestis už atliekas bus apskaičiuojamas pagal gyvenamų patalpų plotą.“

Kontrolieriui paprašius Savivaldybės administracijos patikslinti, ar praktiškai yra galimybė atsiskaityti už atliekų surinkimą ir tvarkymą pagal faktiškai susidarančių atliekų kiekį, gautas teigiamas atsakymas, nurodant Savivaldybės tarybos 2012-12-13 sprendimu Nr. T1-626 patvirtintą Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą faktinio atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašą. Jis taip pat Kontrolieriaus akte nurodytas.

Turėdamas šiuos bei kitus Savivaldybės atsakymus bei paaiškinimus, Seimo kontrolierius įvardina tyrimui reikšmingas teisės aktų nuostatas. Patį pirmą pamini Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalį – „Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“ Tai pamatinis dokumentas, turintis tarnauti išeitine pozicija priimat visus sprendimus tiek valstybės, tiek savivaldybės lygiu.

Vėliau kitu kartu dar kartą grįžtama prie Konstitucijos. Tik šį kartą jau minimas Lietuvos Konstitucinis teismas, pažymint, kad ši institucija ne kartą yra pabrėžusi atsakingo valdymo principą, įtvirtintą Pagrindiniame valstybės dokumente – „valdžia tarnauja žmonėms“.

Išvados

Išvadose, kuriose labai plačiai ir išsamiai apibudinta esama situacija, konstatuojama, kad „dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, atsakymas į Pareiškėjo 2016-01-24 kreipimąsi buvo parengtas netinkamai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus <…>, atsakingo valdymo ir teisėtumo principus <…>, pareiškėjo teisę į tinkamą viešąjį administravimą <…>. Todėl, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Pareiškėjo skundas dėl teisės į tinkamą viešąjį administravimą pripažintinas pagrįstu“.

Toliau sakoma: „atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Savivaldybės administracijos direktorius turėtų  inicijuoti ir užtikrinti tarnybinio patikrinimo atlikimą dėl specialisto, atsakingo už Pareiškėjo 2016-01-24 kreipimosi išnagrinėjimą bei atsakymo parengimą, veiksmų pagal Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, Seimo kontrolieriui atlikus tyrimą ir nustačius pažeidimą, tarnybinės nuobaudos skyrimui nustatytas trejų metų nuo nusižengimo padarymo terminas. Užtikrinti šioje pažymoje konstatuoto pažeidimo pašalinimą, Pareiškėjui raštu pateikiant teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į 2016-01-24 kreipimąsi. Raštu informuoti Pareiškėją, ar yra galimybė perskaičiuoti Rinkliavą pagal kartu su 2016-01-05 kreipimusi pateiktą atliekų faktinę deklaraciją.“

Savivaldybės apie priimtus rezultatus Pareiškėją bei Seimo kontrolierių prašoma raštu informuoti iki 2016 metų spalio 27 dienos. Tai taip pat bus ir atsakymas į Lietuvos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalį – „valdžia tarnauja žmonėms“.

Be the first to comment on "Savivaldybei priminė laikytis Konstitucijos"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*